Tilrettelagt opplæring, mindre grupper

Sørumsand vgs tilbyr opplæring i mindre grupper på inntil 4 elever.

Grunnkompetanse

Sørumsand videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring i liten gruppe innenfor følgende utdanningsprogram:

  • Restaurant- og matfag
  • Teknikk og industriell produksjon

Elevene har hovedtilhørighet i en 4-eleversgruppe, men kan integreres i større grupper etter den enkeltes forutsetninger og behov.

Faginnhold Restaurant- og matfag

Opplæringen gis med utgangspunkt i læreplan for Vg1 Restaurant- og matfag. Elevene får opplæring i programfag og fellesfag. Tilbudet tar også sikte på å utvikle elevens sosiale kompetanse og generelle kunnskaper og ferdigheter. Målet er å oppnå størst mulig selvstendig for fremtidig arbeide, bolig og fritid.

Faginnhold Teknikk og industriell produksjon

Opplæringen gis med utgangspunkt i læreplan for Vg1 Teknikk og industriell produksjon. Elevene får opplæring i programfag og fellesfag. Tilbudet tar også sikte på å utvikle elevens sosiale kompetanse og generelle kunnskaper og ferdigheter. Målet er å oppnå størst mulig selvstendighet for fremtidig arbeide, bolig og fritid.

Fellesfag

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving
  • Naturfag
  • Friluftsliv (Integrert i faget er naturfag, samfunnsfag og matematikk)

Arbeidstrening/praksis

Elevene kan få arbeidstrening i ekstern bedrift eller internt på skole.

Ekskursjoner og aktiviteter

For å skape sosialt fellesskap, variasjon og opplevelser i skolehverdagen drar gruppa på flere ekskursjoner i året. Her blir nærmiljøet brukt, samt museer, teater, kinoer o.l. Gruppene deltar også i felles skoleprosjekter som blir tilrettelagt for gruppa.

Individuelle opplæringsplaner (IOP)

Hver elev får utarbeidet sin individuelle opplæringsplan. Denne tar utgangspunkt i den enkelt elevs evner, forutsetninger og behov. Det vil ligge en helhetstenkning til grunn for planen.

Vurdering

Hvert år får eleven en underveisvurdering og en årsrapport. Etter endt utdanning får elevene et kompetansebevis som beskriver kompetansen hver enkelt innehar.

Kontaktperson

lynxfoto.weebly.com

Margrethe Westbye Espeland

Studieleder Tilrettelagt opplæring og innføringsklasser

E-post Margrethe.Westbye.Espeland@sorumsand.vgs.no