Elektrofag, spesialundervisning i egen gruppe, 1. år Vg1

Skolen tilbyr Elektrofag i egen gruppe på 8 elever. Opplæringen tilpasses i stor grad etter individuelle behov.

Individuell opplæringsplan

Undervisningen blir tilrettelagt ut fra utdanningsprogram for elektrofag. Opplegg for den enkelte elev lages på bakgrunn av elevens behov beskrevet i sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtaket.

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av eleven, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.

Målet med opplæringen

  • Forberede til et bevisst yrkesvalg og til arbeidslivet
  • Styrke ferdigheter i fellesfagene med mulighet til å avslutte disse
  • Gi mulighet til å kombinere opplæring på skolen med opplæring på en praksisplass
  • Forberede eleven til å starte på et ordinært Vg1-kurs

For alle elever utarbeides det en individuell opplæringsplan. Elevene er utplassert på en praksisplass 2 eller 3 dager i uken etter eget ønske. Eleven og skolen samarbeider om valg av praksissted. Skolens lærere følger elevene opp ved utplassering. Skolen samarbeider med NAV slik at elevene ved utplassering mottar dagpenger.

På skolen får elevene tilpasset opplæring i en egen gruppe innenfor fellesfagene norsk, naturfag, matematikk, engelsk og kroppsøving. Elevene får mulighet til å kombinere opplæringen i egen gruppe med opplæringen i utvalgte programfag fra de andre opplæringsprogrammene på skolen.

Skolens vel etaberte APO-metodikk brukes som metode i opplæringen.