Læringsarbeid, veiledning og vurdering

Skolens mål er at alle elever skal få et best mulig læringsutbytte og at flest mulig skal fullføre og bestå med best mulig karakter i alle fag.

Personlig veileder/kontaktlærer

Når du møter på skolen første skoledag blir du tatt i mot av Personlig veileder, klassens faglærere og du møter de elevene du skal gå i klasse med. På vår skole kaller vi kontaktlæreren for Personlig veileder eller PV.

Personlig veileder er klassens leder. Han har spesielt ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremåla i klassen. Sammen med dere elever, foresatte og lærerne i klassen har han ansvar for at dere utvikler et godt samhold og et godt læringsmiljø.

Personlig veileder gjennomfører fire utviklingssamtaler med hver elev i løpet av skoleåret. Dette er veiledning og vurdering, som skal hjelpe deg i læringsarbeidet, slik at du kan få best mulig tilpassa opplæring og et godt læringsutbytte.

  • Oppstartsamtale – ved oppstart
  • Midt i første termin/halvår Mv1 – etter at faglærer har gjennomført midtterminvurdering. Foresatte inviteres til denne samtalen sammen med deg
  • Ved 1. halvårsvurdering – T1 – etter at faglærer har gitt deg halvårsvurdering uten og med karakter
  • Midt i andre termin/halvår Mv2 – etter at faglærer har gjennomført midtterminvurdering

Faglærer

Faglærer gir deg opplæring og kontinuerlig veiledning og vurdering i fagene. Han skal fungere som en slags trener. Han skal gi deg veiledning, slik at du kan få best mulig læringsutbytte og utvikling i faget.

Faglærer utarbeider oppgaver/undervisningsopplegg i faget på skolens oppgavemal. Du henter oppgaven/ undervisningsopplegget i fagene på Planleggeren på It`s learning. Det er målene i den generelle læreplanen og kompetansemålene i læreplanen i fagene, som er grunnlaget for all opplæring, veiledning og vurdering.

Alle oppgaver/undervisningsopplegg skal inneholde vurderingskriterier og kjennetegn på grad av måloppnåelse, som er knytta opp til kompetansemåla i faget. Du skal alltid vite hva som forventes av deg og hva du blir vurdert i forhold til.

Du får jevnlig veiledning og vurdering – tilbakemelding som skal fortelle deg hva som er bra og framovermelding som skal fortelle deg hva du skal jobbe med framover for å få bedre måloppnåelse i faget.

Faglærer skal også gi deg halvårsvurdering uten karakter og med karakter midt i skoleåret og standpunktkarakter når faget avsluttes.

Egenvurdering og hverandrevurdering

Faglærer vil lære deg hvordan du skal vurdere eget arbeid – egenvurdering, og vil lærer dere hvordan dere bruker hverandrevurdering.

Fire vurderingsperioder

Skolen har fire vurderingsperioder, der du og dine foresatte får vite hvordan du ligger an på skolen og i fagene.

  • Mv1 – midt i første halvår (oktober) – faglærer gir midtterminmelding uten og med karakter.
  • T1/1. halvårsvurdering – faglærer gir halvårsvurdering uten og med karakter.
  • Mv2 – midt i andre halvår (mars/april) – faglærer gir midtterminmelding uten og med karakter.
  • T2/2. halvårsvurdering/sluttvurdering – faglærer gir halvårsvurdering uten og med karakter i fag som ikke avsluttes eller standpunktkarakter i fag som avsluttes.

Du vil også få en begrunnelse for hva som er vektlagt i forhold til den karakteren som blir satt.

Karaktergradene har følgende innhold:

a) karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget
b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget
c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget
d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget
e) karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget
f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 

Orden og atferd

Skolens orden- og atferdsreglement forteller deg hva du må forholde deg til for å få karakteren God i orden og atferd, og litt om hva som kan skje dersom du ikke forholder deg til reglementet.

Du må bl.a. møte på skolen til avtalt tid, delta aktivt med skolearbeid i timene, og levere arbeid til avtalt tid. Høyt fravær, og at du ikke leverer oppgaver til avtalt tid i et fag, kan føre til at faglærer ikke har vurderingsgrunnlag. Det betyr at du kan miste muligheten for å få karakter i faget til halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Du vil da få IV – ikke vurderingsgrunnlag, som betyr at du ikke får karakter i faget.

a) God (G): vanleg god orden og vanleg god åtferd
b) Nokså god (Ng): klare avvik frå vanleg orden og fra vanleg åtferd
c) Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg atferd

Forskrifta til opplæringslova

I forskrifta til opplæringslova i kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring kan du finne mer om de lover og regler som gjelder for læringsarbeid og veiledning og vurdering.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Forskrift om ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Opplering/Videregaende-skole/Ordensreglementet/

Tillitsvalgt elev i alle klasser

I alle klasser velges det ved skolestart en tillitsvalgt og en vara. Tillitsvalgt er medlem av skolens elevråd, som er et demokratisk organ på skolen.

Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas i klassen og på skolen forøvrig.