Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har nulltoleranse mot krenkelser. Det er elevens egne opplevelser av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø beskriver hvordan skolen jobber forebyggende mot krenkelser, som mobbing, vold, trakassering, diskriminering og rasisme, men også radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

 Rutiner for arbeidet med elevenes skolemiljø

Rutiner for arbeidet med elevenes skolemiljø