Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet.

Elevene utgjør flertallet i skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget har ikke beslutningsmyndighet. Elevene utgjør flertallet i skolemiljøutvalget.

Alle grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kap. 9a i opplæringsloven.

Skolemiljøutvalget har møter 4 ganger pr. år.