Nyttig informasjon

Her finner du informasjon om Særskilt tilrettelegging, Hjelpemidler, IKT-basert eksamen og Fusk og plagiat

Særskilt tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging på eksamen må du søke om dette i god tid før eksamen.

I henhold til § 3-32 i forskrift til opplæringslova skal elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Tiltakene må være tilpassa behovene til eleven så langt det er mulig.

Dersom du har behov for tilrettelegging på eksamen må du søke særskilt om dette. Sammen med søknaden må du legge ved dokumentasjon som viser at du har behov for tilrettelegging. Dette kan være erklæring fra PPT, lege, psykolog, etc.
Ta kontakt med din personlige veileder/kontaktlærer så hjelper han/hun deg videre. Søknadsfrist er normalt 1. november. Du kan imidlertid ta kontakt dersom det etter denne dato oppstår behov for tilrettelegging.
Utfylt søknadsskjema leveres i ekspedisjonen. Du vil få skriftlig svar på søknaden din om hva som er innvilget/ikke innvilget. Avgjørelsen kan påklages til fylkeskommunen.
Husk å legge dokumentasjon ved søknaden din.

Hjelpemidler

Elever vil få en orientering av faglærer om hvilke hjelpemidler som er tillatt i de forskjellige fag. Mer informasjon om hjelpemidler kan du finne på Utdanningsdirektoratets Utdanningsdirektoratets nettsider.

Det er viktig at du merker deg at du selv må sørge for å ha med deg de hjelpemidlene du skal bruke til eksamen. Under eksamen er det ikke tillatt å låne hjelpemidler fra andre elever. Ved uregelmessigheter, som bruk av ikke tillatte hjelpemidler eller annet brudd på reglementet, blir dette sett på som fusk, og du kan bli bortvist fra eksamen.

IKT-basert eksamen

Fakta om IKT-basert eksamen

  • elevene gjennomfører eksamen papirløst
  • elevene logger seg på prøvegjennomføringssystemet PGS med brukernavn og passord fra skolen
  • elevene laster ned eksamen når eksamen starter klokken ni
  • elevene svarer på oppgaven og laster opp besvarelsen i samme system når de er ferdige
  • eksamensansvarlig kan registrere når elevene har levert
  • sensorene henter besvarelsen i systemet og registrerer karakterene i samme system.

Reglene og retningslinjer
Eksamenskandidaten skal følge de regler og retningslinjer som er angitt i oppgaven eller på annen måte informert om av skolen/tilsynet.
Brudd på disse retningslinjene vil kunne bli regnet som fusk eller forsøk på fusk, jfr. konsekvenser av dette angitt ovenfor, selv om bruddet på reglementet eventuelt blir avdekket etter at eksamen er avviklet.

  • Innlogging på annet område eller nettverk enn det som er anvist
  • Åpning av andre programmer eller filer enn det som er anvist
  • Bruk av PC til kommunikasjon med andre

Dersom eksamenskandidaten kommer i skade for å gjøre feil, må tilsynet umiddelbart kontaktes. Rektor tar stilling til konsekvensene av feilen.

Fusk og plagiat

Fusk eller forsøk på fusk kan føre til at du ikke får eksamenskarakter og at din standpunktkarakter annulleres.