Eksamensvakter

Alle eksamensvakter møter på Møterom 3 i 2.etasje kl. 8.00 på eksamensdagen.

Oppmøte

Alle eksamensvakter møter i 2.etasje kl. 8.00 på eksamensdagen. Eksamenstilsynet får en kort informasjon om dagens eksamen og får utlevert mappe med relevante opplysninger.

Tilsyn av eksamenskandidatene

Det skal være god avstand mellom eksamenskandidatene. Hele rommet skal utnyttes. Minst to vakter skal normalt være til stede i rommet til enhver tid. De må ikke lese eller utføre annet arbeid. Vaktene skal jevnlig gå stille rundt i eksamenslokalet og følge med på skjermene til elever som bruker datamaskiner. Det er viktig at det alltid er en eller flere vakter bak elevene. I hvert eksamensrom skal det være én eller to hovedvakter, som er utpekt av skolen. Eksamensvakt skal kun ta med én eksamenskandidat ut om gangen. Ved følging til toalett skal eleven følges inn til avlukke, og vakten skal peke ut avlukke. Ikke begynn å snakke med eksamenskandidaten før døren til eksamensrommet er lukket og tilsyn og kandidat er ute av rommet. Dere skal ikke snakke med eleven om oppgaven.

Kontroll av ID

Eksaminander skal vise ID med bilde samt signere på frammøteliste når de kommer. Sjekk at signatur på ID er identisk med signatur på frammøteliste. Bilde og kandidat må også stemme overens. Dersom du er i tvil, eller hvis kandidaten mangler ID, skal du kontakte kontoret!

Kontroll av hjelpemidler

Eksamensvaktene, eller den rektor utpeker, skal ha kompetanse til å kontrollere at eksamenskandidatene bare har tilgang til tillatte hjelpemidler.

Eksamenskandidaten er selv ansvarlig for å ta med skrivesaker og de hjelpemidler som er tillatt ved eksamen, inkl. lader til datamaskinen. Sentralt gitt eksamen i Kunnskapsløftet følger to hovedmodeller for hjelpemidler:

Modell 1: Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt Internett og annet verktøy som tillater kommunikasjon. "Alle hjelpemidler" omfatter ikke mobiltelefon og "noe på øret" (iPod, MP3- spiller osv.)

Modell 2: Todelt eksamen. I del 1,5/ 3 timer er bare skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt. I del 2,5/ 2 timer) er alle hjelpemidler tillatt, slik som i modell 1. Matematikk, fysikk, kjemi og biologi følger denne modellen.

Før eksamen starter, sørger eksamensvaktene for at sekker/bager/vesker settes frem i rommet. Elevene legger yttertøy, iPod, MP3-spiller, hodetelefoner og liknende i sekkene. Mobiltelefonene skal slås av og legges frem på anvist sted. Eventuelle hjelpemidler legges på pulten. Hjelpemidlene som skal brukes i del 2, legges på gulvet. Ved besvarelse på papir: Blå eller svart penn – ikke blyant. Digitale ordbøker er tillatt brukt på eksamen og ligger tilgjengelig for elevene på elevens område.

Eksamenstiden

Eksamenstiden er angitt på i oppgave elevene får utlevert. Hovedvakten skal notere klokkeslettet når oppgaven utleveres, og skal varsle eksamenskandidatene når det er én time igjen av eksamenstiden. Når eksamenstiden er slutt, skal vaktene se til at eksamenskandidatene ikke fortsetter arbeidet med eksamensoppgaven. Elever kan få 15 minutter ekstra for levere og rydde sammen sine saker. Hovedvaktene får opplysning av skolen om elever som har rett til utvidet eksamenstid - inntil 1 time.

Eksaminandnummer/Brukernavn og passord

Papireksamen - eksamenskandidatnummer Ved starten av eksamen på papir gir hovedvakten eksaminandnummer til hver enkelt elev. Hovedvakten noterer hvilke elever som har møtt frem.

IKT-basert eksamen – brukernavn og passord. Alle elever får utdelt brukernavn og passord. IT-avdelingen vil være behjelpelig med innloggingen og opplyse om dagspassord, slik at elevene får tilgang til å hente eksamensoppgaven og levere besvarelsen digitalt. Elevene skal skrive besvarelsen på eget område og må huske på å lagre underveis.

Bruk av PC

Når eksamenskandidatene bruker PC/Mac, er det bare tillatt å ha lader og evt. ekstern mus koblet til datamaskinen. Eksamenskandidatene må overføre eventuelle filer fra minnepenn til PC/Mac før eksamen starter. Minnepenn skal tas ut av maskinene og legges i sekken før eksamensoppgavene blir delt ut.

Eksamenskandidatenes ansvar

Eksamenskandidaten skal kontrollere at hun/han mottar riktig eksamensoppgave – fag og fagkode.

Forholdene i eksamenslokalet

Eksamensvaktene skal påse at det er stille i eksamenslokalet. Eksamenskandidaten skal ikke forlate plassen sin eller bytte plass uten tillatelse fra eksamensvaktene. Eksamenskandidatene skal ikke ha noen form for kommunikasjon med andre. Eksamens kandidater skal ikke låne utstyr av hverandre. Hvis en eksamenskandidat ønsker opplysninger, trenger noe eller ønsker å forlate eksamenslokalet, skal hun/han henvende seg til eksamensvaktene. Hovedvaktene avtaler spisepause for alle vaktene før eksamensstart. Vaktene skal ikke snakke sammen etter at prøvene har startet.

Reglement for eksamenskandidater og varsling av rektor

Eksamensvaktene kontrollerer at ”Informasjon til eksamenskandidater” blir nøye fulgt. Oppstår det vansker av noen art, for eksempel at en eksamenskandidat blir syk, bryter reglementet eller forsøker å fuske, skal rektor straks varsles. Rektor er ansvarlig for at avgjørelser blir tatt i forhold til reglementet.

Innlevering av besvarelser

Digital innlevering: Eksamensvaktene kontrollerer at eksamenskandidaten har fått kvittering for levert besvarelse i PAS før eksamenskandidaten forlater eksamensrommet. Det er ikke nødvendig å skrive ut kvitteringen på papir. Oppgavetekst og eventuelle kladdeark samles inn av eksamensvaktene, som leverer dette til kontoret umiddelbart etter at eksamen er avsluttet/alle elever har levert.

Innlevering på papir: Eksamensvaktene må påse at alle elever har fylt ut headingen. - rubrikken for eksaminandnummer - fag, fagkode, eksamensdato, antall svarark  medregnet eventuelle vedlegg - antall innleverte svarark stemmer med antallet som er ført på første side av besvarelsen Dersom kladdeark skal legges ved besvarelsen, skal vaktene påse at dette er merket på samme måte som svararkene. Elevens navn skal fjernes.

Hovedvakten

  • noterer hvilke elever som har møtt frem 
  • merker av i eksamenskandidatlisten når en elev leverer sin besvarelse 
  • legger svarark, oppgavetekster, kladdeark og makulatur i hver sin bunke. Vær spesielt oppmerksom på eventuelle kladdeark som skal legges ved besvarelsen 
  • legger besvarelsene i samme rekkefølge som på kandidatlisten/eksaminandnummer

Når eksamenskandidaten har levert sin besvarelse, må vaktene ikke under noen omstendighet levere den ut igjen.   Til eksamen i realfagene og til norsk på yrkesfag vg2 vil elevene ha tilgang til en skriver. Ingen skal levere sin besvarelse på minnepenn.