Ombygging for 250 flere elevplasser er i gang

Sørumsand videregående skole er i gang med omfattende innvendige ombyggingsarbeider som skal gi plass til 250 flere elever. Arbeidene skal være ferdige i august 2018.

Vedtak i fylkestinget 19. desember 2016

Fylkestinget i Akershus vedtok 19. desember 2016 at Sørumsand vgs skulle bygges om for å gi plass til inntil 250 flere elever. Vedtaket var basert på et tidligere fylkestingsvedtak i 2016, "Fremtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2". Bakgrunnen var en forventet befolkningsvekst på Romerike. På Sørumsand er det planlagt økt elevtall både innenfor yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Paviljong, provisorium, modulbygg eller brakker - hva heter det egentlig?

Ombyggingsperioden er planlagt å vare til august 2018. For å ha nok tilgjengelige klasserom i ombyggingsperioden er det satt opp et modulbygg i to etasjer som inneholder 4 klasserom, toalett og grupperom. Leverandøren kaller bygget for et modulbygg, mens Akershus Eiendom FKF som er ansvarlig for oppføringen kaller det "paviljong". Blant elever og ansatte kalles det litt forskjellig, mest hørt er "brakker". Foreløpig er det tre av klassene på Vg1 og Vg2 studiespesialisering som bruker rommene mest.

Hvorfor trenger en så ny skole å bygges om?

Siden den nye skolebygningen ble tatt i bruk vinteren 2003 har det skjedd store endringer i elevenes søkemønster. Det er også ventet store ungdomskull de kommende år, og det er behov for å øke antallet elevplasser i de videregående skolene på Romerike.

De største endringene i elevenes søkemønster går ut på at elevene i større grad velger studieforberedende utdanningsprogram enn for noen år tilbake. Skolen trenger derfor flere klasserom med plass til 30 elever, og har også behov for å bygge om arealer som ikke lenger er i bruk på grunn av tilbud som er nedlagt.

Også skolens kantinekjøkken skal bygges om for å få bedre kontakt med kantineområdet, og for å få bedre flyt i kantinekøen.

Hvor skal det bygges om?

Delprosjekt ble gjennomført sommeren 2017. Da ble det satt opp vegg i "gamle gymsal" i A-bygget. Rommene brukes av elektrofag. I tillegg ble det foretatt ombygginger i 2. etasje som nå inneholder 2 store klasserom og studio/redigeringsrom for Medier og kommunikasjon.

Fremdriftsplanen for ombyggingsarbeidene er fortsatt under justering, men følgende områder skal bygges om fra oktober 2017 (hovedtrekk):

Hvor? Skal bli
1.etasje, 1.E.22, 24, 27 Elektrofag
3. etasje, nærmest rådhuset 4 store klasserom
3. etasje, nærmest Glomma 3 store klasserom
2. etasje, medier og kommunikasjon Får utstyrsrom, printerrom, grupperom i tilknytning til klasserom.
Prosesshall og kontrollrom mm. Auditorium og stort klasserom, mindre ombygginger på Teknikk og industriell produksjon
Bibliotek IT-kontor flyttes til bibliotek, ombygging for flere grupperom
2. etasje, "gamlebygget" Deler av 2. etasje bygges om til flere lærerarbeidsplasser
Kantinekjøkken Ombygges for bedre kø-flyt og bedre kontakt med kantineområdet

Noen ombyggingsarbeider er allerede utført, blant annet i sommerferien 2017.