Informasjon om Elevundersøkelsen og Lærerundersøkelsen 2014

I løpet av oktober - november vil skolen gjennomføre elev- og lærerundersøkelsen. Formålet med undersøkelsene er at alle elever og lærere skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Resultatene lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Utdanningsdirektoratet alene er behandlingsansvarlig for de opplysninger som behandles i Elevundersøkelsen og har tatt alle forholdsregler for å ivareta full konfidensialitet under behandlingen av grunnlagsdata fra Elevundersøkelsen.