Skjema og søknader

Fritak for fag

Elev som tidligere har bestått et bestemt fag eller et likeverdig fag, kan søke om å få fritak for det aktuelle faget. Eleven er pliktig til å møte til normal undervisning frem til eleven har fått skriftlig svar om at søknaden er innvilget. Fravær føres som vanlig.

Forskrift til opplæringslova § 1-16

Skjema for søknad om fritak for fag

Skriftlig sidemål

En elev kan blir fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål når han eller hun:

  • har hatt rett til særskilt språkopplæring på Vg1, Vg2 eller Vg3 i videregående opplæring
  • på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problemer med å greie begge målformene (gjelder også for privatister)
  • ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole (gjelder også for privatister)
  • fylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.

Forskrift til opplæringsloven § 3-22

Skjema for søknad om fritak i skriftlig sidemål

Kroppsøving - søknad om fritak for vurdering med karakter

Elever som ikke kan følge opplæringen i kroppsøving skal få tilrettelagt opplæring så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakterer, kan eleven få fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving.

Ved fritak for vurdering med karakter skal eleven fortsatt delta i opplæringen, og skal få underveisvurdering og halvårsvurdering uten karakter.

Forskrift til opplæringsloven § 3-23

Skjema for søknad om fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

Kroppsøving - søknad om fritak for opplæring

For å få fritak fra opplæring i faget kroppsøving, må eleven sammen med søknaden levere legeerklæring som dokumenterer at kroppsøving er til skade for eleven og at tilrettelegging ikke er mulig.

Forskrift til opplæringsloven § 1-12

Skjema for søknad om fritak for opplæring i kroppsøving