Ungdataundersøkelsen i Akershus

I uke 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. På Sørumsand vgs skal elevene svare på undesøkelsen i uke 11

Kommuner og fylkeskommuner bruker resultatet fra undersøkelsene i plan- og utviklingsarbeid rettet mot ungdom (for eksempel i planlegging av kultur- og fritidstilbud, forebygging og folkehelsearbeid). Datamaterialet fra undersøkelsene blir også lagt inn i en nasjonal database. Denne vil bli brukt i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår i Norge generelt

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.

Undersøkelsen vil bli gjennomført uke 11 for alle elever. Informasjonsskriv kan hentes på denne nettsiden, det blir også sendt med elevene hjem.